Royal Academy of Dance har 3 virksomhetsområder:

Pedagogutdanning

En grunnleggende tanke bak RAD’s virksomhet har hele tiden vært at skal man kunne høyne nivået innenfor ballettkunsten, må det arbeides systematisk for å forbedre standarden på pedagogene. Akademiet driver derfor en utstrakt utdanningsvirksomhet for pedagoger, med et tre-årig fulltidsstudium ved hovedkvarteret i London som ryggraden i utdanningstilbudet.

Ved siden av inngående kjennskap til RAD’s undervisningssystem omfatter denne utdannelsen grundige studier i bl.a. pedagogikk, anatomi, rytmikk, musikklære, kunst- og balletthistorie m.m. Utgangspunktet for å kvalifisere til opptak ved pedagogutdanningen er selvsagt gode danseriske ferdigheter og den enkelte pedagog blir først godkjent etter å ha bestått omfattende eksaminasjoner. Akademiet driver også en kontinuerlig og systematisk etterutdanning for sine pedagoger, både ved hovedkvarteret i London og i pedagogenes hjemland. Det kreves at de godkjente RAD-pedagogene, bl.a. gjennom deltagelse i denne kursvirksomheten, kontinuerlig arbeider for å videreutvikle seg.

Se mer

Mulighet for eksamen

Akademiet har siden starten bygget opp sitt eget undervisningssystem. Systemet er inndelt i “grader”. Etter hver “grad” kan de elever som ønsker det avlegge eksamen i samsvar med elevens anatomiske utvikling for Akademiets sensorer. Disse har lang ballettfaglig/-kunstnerisk utdannelse og erfaring, og reiser kontinuerlig verden rundt og eksaminerer. Eksamenssystemet er i første rekke utformet for å måle ferdigheten og fremgangen til elevene, men systemet er også til uvurderlig hjelp for pedagogene, som utifra de ferdigheter elevene viser, kan gis eventuelle nødvendige korreksjoner til sin undervisning. M.a.o. er en viktig del av sensorenes jobb å bidra til at undervisningsstandarden blir opprettholdt og forbedret i de land hvor RAD-systemet benyttes. En pedagog som gjentatte ganger oppnår lite tilfredsstillende resultater, kan miste sitt Teacher’s Certificate og retten til å undervise i RAD-systemet.

Undervisningssystem

Akademiet har utviklet sitt eget undervisningssystem som i dag er verdens mest utbredte. Systemet undervises i mer enn 50 land. Til enhver tid får flere hundre tusen elever “RAD-undervisning”. Systemet har 12 “grader” som alle har sitt nøye utarbeidede pensum (syllabus). De 7 første er de såkalte “barnegradene”, mens de 5 neste er utarbeidet med tanke på de elevene som tar sikte på å nå et profesjonelt nivå. Til hver grad er det komponert musikk som er spesielt tilpasset øvelsenes egenart. Generelt kjennetegnes systemet ved en systematisk progresjon hvor gradenes pensum bygger på hverandre. I utformingen av systemet er det dessuten lagt stor vekt på å unngå øvelser som kan gi skader. Med en normal progresjon gjennomføres en barnegrad pr. år, mens det vanligvis går med to år på hver av de profesjonelle gradene.

Se mer

Barnegradene (de 7 første)

Akademiet vier treningen av barn spesiell oppmerksomhet. Naturlig nok fordi det er da man bygger opp interessen for dans og legger grunnlaget for senere muligheter som danser. Men også fordi trening av barn krever stor varsomhet og omtanke. Feiltrening av ennå ikke ferdigutviklede kropper, kan lett medføre skader. Pensumet er utformet med dette i tankene. Det utvikler barnet i langsomme steg uten å kreve mer enn anatomien kan klare.

På samme måte som i det tradisjonelle studiet i klassisk ballett og med riktig teknikk som mål, gjøres det utstrakt bruk av “free movement”. Dette utvikler barnas naturlige sans for bevegelse utover de begrensninger som den rene klassiske balletteknikken setter, og bidrar til å utvikle det kunstneriske uttrykk.

Gjennom omhyggelig utvalgte musikkstykker og rytmer får barna også kunnskap om og utvikler “følelse” for musikk. De 7 barnegradene er Pre-Primary, Primary og Grad 1 tom. Grad 5.

Barna starter med Pre-primary fra 3 1/2 års alderen. På et så tidlig stadium er det selvsagt viktig med et lekbetont undervisningsopplegg. Pensumet omfatter derfor mye “fri bevegelse”, improvisasjon og mime etter musikk.

I Primary (fra 6 år) legges det stor vekt på rytmetrening og musikkforståelse og da introduseres også øvelser som er en forberedelse til mer avansert klassisk teknikktrening.

Undervisningen i Gradene 1-5 har 3 hovedelementer:

Karakterdans

Dvs. folkedans - hovedsakelig russisk, ungarsk og polsk.

Klassisk teknikk

Klassisk ballett gir betydelige “frihetsgrader” når det gjelder den danseriske og kunstneriske utøvelsen. Samtidig er imidlertid kravene til riktig basisteknikk kompromissløs. Valg av klassisk ballett innebærer derfor en betydelig mengde teknikktrening hvor detaljene er helt avgjørende. I grad 1-5 økes teknikktreningen gradvis.

Free movement

Gjennom denne delen av pensum utvikles danseuttrykk, rytmefølelse og musikkforståelse.

Alternative grader

Som et alternativ til de profesjonelle gradene tilbyr RAD-systemet Gradene 6-8 Sammenliknet med de profesjonelle gradene er disse kjennetegnet ved mindre teknikktrening. Det legges desto mer vekt på dans og kunstnerisk uttrykk. Gradene er utviklet spesielt med tanke på dem som ikke kan eller vil nedlegge så mye tid på teknikktrening, men som har glede av å danse klassisk - ofte i kombinasjon med andre dansearter - eksempelvis jazz og moderne.